בלו איכות בע״מ – מדיניות פרטיות

כללי

החברה איכות בע"מ – מדיניות פרטיות

 •  ברוכים הבאים לאתר חברת החברה איכות בע"מ.
 •  גלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי מזהה ולמעט מידע טכני שמתקבל בשרתי האתר, שנשמר לזמן מוגבל, איננו אוספים מידע אודות הגולשים באתר.
 •  על פניות אלינו באמצעות האתר חלות הוראות מדיניות הפרטיות שלהלן. לצרכי בקרה ואבטחת פעילות תקינה של האתר אנו מפעילים מנגנון לזיהוי אנושי של הפונים אלינו באמצעות האתר.
 •  אנו אוספים מידע אישי אודות לקוחות קצה להם אנו מספקים שירות.
 •  פרטיותכם חשובה לנו. במדיניות  שלהן תמצאו פירוט אודות המידע שנאסף ומעובד על ידנו המטרות להן הוא משמש ולמי הוא מועבר.
 •  המדיניות חלה על כלל ערוצי הקשר איתנו ובכלל זאת: המוקד הטלפוני שלנו, האפליקציה שלנו ופניות אלינו באמצעות האתר.
 •  נא תשומתך לב שערוץ קשר מרכזי שלנו עם לקוחותנו הוא האפליקציה שלנו משכך חשוב מאוד להקפיד על מסירת מספר טלפון נייד עדכני ועל עדכוננו המיידי בכל מקרה של שינוי מספר הטלפון, אבדן מכשיר הטלפון או חשש לגישה לא מורשת למכשיר הטלפון הנייד שלכם.

כללי

 • החברה איכות בע"מ ("החברה" או "החברה") עוסקת באספקת שירות תיקוני רכב ושירות תיקוני דירות (נזקי מים וכו') ("שירותים").
 • לחברה לקוחות מהמגזר הפרטי (כגון: מבטחים ועוד) ומהמגזר הציבורי ("לקוחות החברה").
 • במסגרת פעילותה החברה מספקת עבור לקוחותיה שירותים שונים ל'לקוחות קצה' שלהם – לקוחות, מקבלי שירותים ומוטבים של לקוחות החברה ("לקוחות קצה").
 • לצורך פעילותה החברה מפעילה מוקד טלפוני, אתר אינטרנט ומגוון אמצעי קשר (כגון: אפליקציות ייעודיות ומערכות תקשור מרחוק).
 • לצורך ובמסגרת אספקת שירותים ללקוחות קצה וכן במסגרת טיפול בפניות בקשר עם שירותים לפונים אחרים שאינם לקוחות קצה (כגון לקוחות עבר וכו'), החברה אוספת ומעבדת מידע אישי.
 • מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע האישי שהחברה אוספת, את השימושים שנעשים בו ואת זכויות נשואי המידע בקשר עימו.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.

כל קשר עם החברה בעניין שירות (קבלת שירות, בירורים בקשר עם שירות וכיוצ"ב), בכתב בעל פה ובכל אמצעי תקשור שהוא (טלפון, דואר אלקטרוני, אפליקציה, פקס, מפגש פרונטלי וכיוצ"ב), כפוף למדיניות פרטיות זו.

אינך חייב למסור לחברה פרטים אישיים, אולם ללא מסירתם יתכן והחברה לא תוכל לספק לך שירותים, במלואם או בחלקם, או לספקם באיכות ובמהירות.

נא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

עקרונות לאיסוף ולטיפול במידע אישי

 1. החברה אוספת ומעבדת מידע אישי בכפוף לעקרונות הבאים:
 • עיבוד הוגן וחוקי – החברה מעבדת מידע אישי באופן הוגן וחוקי. בכלל זאת, החברה מקפידה על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות (תשמ"א-1981) התקנות שמכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע ("דיני הגנת הפרטיות").
 • הגבלת מטרה – החברה מעבדת מידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר לה על ידי נשואי מידע או מי מטעמם בכפוף למדיניות פרטיות זו.
 • הפרדה – החברה מספקת שירותים עבור מגוון רחב של לקוחות. השירותים מסופקים בעזרת אמצעים טכנולוגים וארגוניים שמיועדים לאפשר אספקת שירותים באיכות גבוהה ובמהירות לקוחות הקצה (ובכלל זאת מוקד שירות, מערכות תקשורת, אפליקציות שונות ועוד). החברה אינה משתמשת במידע שנאסף אצלה במסגרת פעילות עבור לקוח מסוים לצורך פעילות עבור לקוחות אחרים או עבור עצמה, למעט עדכון אמצעי קשר אלא אם תודיעו לנו אחרת1.
הבהרה חשובה

1 ככל שאתם מקבלים מאיתנו שירותים עבור מספר לקוחות – למשל שירותי חברת מחברת ביטוח א' ושירותי תיקון בדירה מחברת ביטוח ב' – ככל שתבקשו לעדכן את אמצעי הקשר שלכם – מספר טלפון נייד מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני או כתובת אנו נעדכנם אותם לכלל הרשומות שלנו על מנת שנוכל להמשיך ולספק לכם שירותים ביעילות ומהירות. ככל שתרצו לשמר אמצעי קשר שונים לכל שירות נא הודיעו לנו ואנו נדאג לעשות זאת.

 

 • החזקת מידע אודות משתמשי קצה – החברה אוספת ומעבדת מידע אודות לקוחות קצה על מנת לספק להם שירותים, בהתאם להסדרים שבינה לבין לקוחותיה.
 • מידע עודף – החברה מקפידה שלא לאסוף מידע מעבר לנדרש לצורך המטרות שלשמן הוא נאסף.
 • שקיפות – החברה מקפידה על שקיפות בכל הנוגע לטיפול במידע אישי, לרבות: פירוט מטרות ושימושים במידע אישי שנאסף ומימוש זכות עיון, תיקון והתנגדות של נשואי המידע.
 • זכות עיון, תיקון והתנגדות – החברה מכבדת את זכות נשואי המידע לעיין במידע אישי אודותיהם; לתקנו במידה שנמצא לא מדוייק או מעודכן; ולהתנגד לשימוש בו למטרות דיוור ישיר.
 • סודיות – החברה מקפידה לשמור מידע אישי בסודיות ולהחתים כל בעל גישה למידע אישי, על התחייבות אישית לשמירה על סודיות.
 • אבטחה – החברה משקיעה באופן שוטף משאבים ומיישמת מנגנונים מנהליים וטכנולוגיים לאבטחת מידע אישי: לשמירה על שלמות המידע, למניעת אובדנו ולמניעת גישה או שימוש לא מורשים אליו.

החברה עברה הסמכה לתקן אבטחה 27001ISO  והיא משקיעה באופן שוטף משאבים לצורך עמידה בהוראות התקן.

 • קבלנים – החברה מקפידה על יישום הוראות הדין והעקרונות לעיל גם בהתקשרות עם קבלנים וספקים שלה.

איסוף מידע

 1. החברה אוספת מידע אישי ממספר מקורות עיקריים:
  1. לקוחות החברה – החברה מקבלת מידע מלקוחותיה אודות לקוחות קצה, על מנת לספק להם שירותים.
  2. לקוחות קצה – בפניות אלינו ובמסגרת אספקת שירותים.
תקשור ומסירת מידע ללקוחות קצה במסגרת אספקת השירותים נעשית בעיקר באמצעות מכשיר הטלפון הנייד של לקוח הקצה. יש להקפיד על מסירת מספר נכון ומלא. עוד חשוב להקפיד לעדכן את החברה מידית בכל מקרה של אבדן מכשיר הטלפון או החלפת מספר הטלפון באמצעות פניה למוקד החברה.

לקוחות קצה שחושפים גישה למידע אודות שירותים שמסופקים להם לצדדים שלישיים (כגון משכיר דירה שנותן אמצעי קשר לשוכר על מנת לתאם מועדי תיקון וכו') צריכים לקחת בחשבון שלאותם צדדים שלישיים עשויה להיות גישה למידע אישי אודותיהם.  משכך מומלץ להימנע ממסירת אמצעי גישה למידע לצדדים שלישיים.

4. ספקים וקבלנים של החברה – בקשר עם שירותים שסופקו ללקוחות קצה.

5. פונים לחברה בקשר עם שירותים, שאינם לקוחות קצה.

6. גורמים הפועלים מטעמם של לקוחות קצה כגון: סוכני ביטוח, בני משפחה וכו'.

המידע נאסף בכל אמצעי ואופן תקשורת שהוא – בתכתובת בדואר, בפקס, בתקשורת אלקטרונית, בשיחות (במפגש פנים אל פנים או בשיחות טלפוניות עם מוקד השירות של החברה2), באפליקציה, באתר האינטרנט של החברה וכיוצ"ב.

2 השיחות במוקד השירות של החברה מוקלטות.

7. גולשים באתר האינטרנט של החברה. גלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי מזהה ולמעט מידע טכני שמתקבל בשרתי האתר, שנשמר לזמן מוגבל, איננו אוספים מידע אודות הגולשים באתר.

8. איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול לקוח הקצה (או פונה לחברה שאינו לקוח קצה) או מול מי שפועל מטעמו, כגון: סוכן ביטוח, בן משפחה וכו'.

9. במידה שלקוח קצה, או אחר הפונה לחברה, נדרש למסור מידע אודות אדם אחר מלבדו (למשל מוטב), עליו להשיג את הסכמתו של אותו אדם למסירת המידע.

החזקת מידע אישי

 1. המידע האישי אודות לקוחות קצה מוחזק בחברה באופן הבא:
  1. כל מידע אישי אודות לקוח קצה משוייך למאגר של לקוח הקצה הרלוונטי לגביו, לפי השירות הרלוונטי לאותו לקוח במקרה שהחברה מספקת לאותו לקוח מספר סוגי שירותים (כגון: שירותי רכב ושירותי תיקונים).
  2. החברה אינה משתמשת במידע אישי אודות לקוחות קצה שבמאגר מסוים, לצורך מאגרי מידע אחרים, למעט עדכון פרטי קשר וזאת על מנת לאפשר אספקה יעילה וסדורה של השירותים, בכפוף לכך שלקוח קצה רשאי לבקש שעבור על שירות יהיו לו אמצעי קשר אחרים.
  3. כל מאגרי המידע בהם מידע אודות לקוחות קצה, מנוהלים תחת הסדרי אבטחת מידע וסודיות כמפורט לעיל.

שימוש במידע

 1. החברה משתמשת במידע האישי שנאסף אצלה למטרות הבאות:
  1. אספקת שירותים ללקוחות קצה לרבות משלוח הודעות וקשר עם לקוחות הקצה.
  2. ציות להוראות החוק, התקנות והרגולציה.
  3. אימות זהות של פונים לחברה.
  4. ניהול סיכונים.
  5. בקרה, שיפור וטיוב השירותים (לרבות האמצעים המשמשים לאספקתם).
  6. ניתוחים סטטיסטיים.
  7. ניהול הליכים משפטיים ובירור עניינים, טענות ודרישות שעלולות להביא להליכים משפטיים.
  8. מניעת הונאות, מניעת נזק לגוף או לרכוש.
  9. אבטחה והתמודדות עם אירועי אבטחה ואירועי סייבר.

העברת מידע

 1. החברה מעבירה מידע אישי לצדדים שלישיים:
  1. בהסכמה של נשואי המידע,
  2. לצורך אספקת שירותים ללקוחות קצה.
  3. ללקוחות (אודות שירותים ללקוחות קצה של אותם לקוחות).
  4. לקיום הוראות חוק או רגולציה.
  5. לרגולטורים, רשויות אכיפת חוק ובתי משפט.
  6. למי שפועל מטעמו של הלקוח (כגון סוכני ביטוח, עורכי דין, רופאים).
  7. לקבלנים של החברה או לקבלנים של לקוחות החברה על מנת לספק שירותים ללקוחות קצה ועל מנת לקבל מידע אודות שירותים שסופקו ללקוחות קצה.
  8. לספקים של החברה (כגון: ספקי שירותי מחשוב וטכנולוגיות מידע).
  9. לחברות שעשויות לרכוש את השליטה בחברה או הפעילות העסקית שלה.
  10. לגורמים שחובה על פי דין למסור להם מידע.
  11. לגורמים נוספים, אך ורק ככל שהדבר נחוץ לשם קיום עסקיה של החברה.
 1. העברת מידע לספקים של החברה נעשית תחת התחייבות של מקבל המידע לשמור על סודיות המידע האישי, לאבטחו ושלא לעשות בו כל שימוש שלא למטרה שלשמה נמסר. העברת מידע לקבלנים נעשית אך ורק לצורך במינימום הסביר הנדרש לצורך אספקת שירותים ללקוחות קצה ותחת סודיות.

עיון תיקון והתנגדות

 1. כל לקוח קצה זכאי לעיין במידע אודות שירותים שהחברה ספקה לו ותשלומים שהוא שילם לה ובכלל אלו:
  1. דוח ביצוע
  2. סיכום טיפול
  3. חשבונית מס/ קבלה
 1. פניות לעיון בכל מידע אחר נוסף יופנו ללקוח החברה ויטופלו בהתאם להנחיותיו.
 2. מובהר למכן הסדר הטוב שכל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק אודותיו, לאחר הגשת כבקשה בכתב בהתאם לדיני הגנת הפרטיות, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
  1. כך למשל, אין בעל מאגר חייב למסור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחסיון נועד לטובתו. "דין" – לרבות הלכה פסוקה.
  2. ככל וניתן ובכפוף לנקיטת אמצעי אבטחה נאותים (כגון אי משלוח מידע רגיש בדואר אלקטרוני ללא הצפנה) העיון יתאפשר בקשר מרוחק או במשלוח מידע אלקטרוני לנשוא המידע.
  3. נשוא מידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והחברה תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
 3. בקשות למימוש זכות העיון יש להפנות לחברה באמצעות לאמצעי הקשר שלה המתפרסמים אתר.
 4. החברה תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.
דילוג לתוכן